STANOVY A SMLOUVY

Smlouva uzavřená mezi KNKř a ČMKJ
Dodatek smlouvy uzavřené mezi KNKř a ČMKJ


STANOVY KLUBU NĚMECKÉHO KŘEPELÁKA z.s.

Článek 1
Obecná ustanovení

Název: Klub německého křepeláka z.s.
Sídlo spolku: Kotopeky 3, 268 01 Hořovice
IČO: 01880969
Působnost spolku: Česká republika
Zastupování: za spolek jsou oprávněni jednat samostatně předseda, místopředseda, jednatel, případně další pověřená osoba předsedou Klubu německého křepeláka z.s.

Klub německého křepeláka z.s. (dále jen "Klub") je samostatným spolkem - právním subjektem a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění - chovatelů, majitelů a přátel německého křepeláka v České republice.

Klub je členem Českomoravské kynologické jednoty a jejím prostřednictvím členem Českomoravské kynologické unie.


Článek 2
Poslání klubu

 1. Řídit chov německého křepeláka v ČR v souladu s platným standardem FCI a předpisy ČMKU a ČMKJ, jejichž je členem.
 2. Pečovat o zvelebení chovu, zušlechtění vlastností německého křepeláka v souladu se standardem FCI a jeho propagace k upotřebení v myslivecké praxi.
 3. Na základě zkušeností i nejnovějších poznatků zlepšovat chovnou základnu s důrazem na zachování přirozených vloh a původních vlastností tohoto plemene.
 4. Pořádat speciální klubové výstavy, zkoušky a soutěže s možností zahraniční účasti. Pořádané akce musí odpovídat platným řádům ČMMJ, ČMKU a FCI.

Článek 3
Náplň činnosti

 1. Stanovovat podmínky chovnosti.
 2. Vydávat klubový zpravodaj.
 3. Spolupracovat s ostatními právnickými i fyzickými osobami na úseku chovu a výcviku a při pořádání kynologických akcí.
 4. Navazovat kontakt se zahraničními kluby a kynology.

Článek 4
Vznik a zánik klubu

 1. Klub vznikl v souladu s právní úpravou o sdružování občanů registrací Ministerstvem vnitra ČR.
 2. Klub zanikne usnesením 2/3 většiny členů.
 3. Orgán, který rozhodne o zániku, také rozhodne ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, jak naložit s majetkem klubu.

Článek 5
Členství

 1. Členem klubu může být každá fyzická nebo právnická osoba, která podá písemnou přihlášku, zaplatí zápisné a roční členský příspěvek. Zápisné a členský příspěvek hradí v plné výši bez ohledu na to, ve které části kalendářního roku přihlášku podal.
 2. Členem klubu nemůže být osoba, která nakupuje psy za účelem dalšího prodeje, nebo která toto zprostředkovává jako soustavnou činnost za dosažení zisku, případně vědomě dodává psy osobám, které tuto činnost provozují.
 3. Nezletilí mohou být členy klubu se souhlasem svých zákonných zástupců, nemají však volební právo a nemohou být voleni do orgánů klubu.
 4. Členem klubu může být i cizí státní příslušnik.
 5. Výbor klubu může udělit fyzické osobě čestné členství. Čestný člen je osvobozen od povinnosti platit zápisné a členské příspěvky, ostatní práva a povinnosti má shodné s řádným členem.
 6. Případné odmítnutí přijetí za člena klubu, projednává výbor klubu.
 7. Členství v klubu zaniká:
  1. nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě,
  2. doručením písemného vzdání se členství výboru klubu,
  3. zrušením členství jako kárným opatřením,
  4. úmrtím nebo zánikem právnické osoby.
 8. Práva členů:
  1. volit a být volen do orgánu klubu,
  2. účastnit se klubových akcí,
  3. využívat výhod člena klubu, pokud doloží uhrazení členského příspěvku,
  4. podávat návrhy, stížnosti a obdržet jím požadované informace týkající se činnosti klubu nebo jeho orgánu.
 9. Povinnosti členů:
  1. uhradit v daném termínu, zveřejněném ve zpravodaji, příspěvek na kalendářní rok,
  2. řídit se stanovami klubu, chovatelského a zápisního řádu a řídit se usnesením výboru klubu,
  3. dodržovat ustanovení reglementu FCI, ČMKU, její usnesení a směrnice,
  4. řádně plnit úkoly vyplývající z funkce v orgánech klubu, do které byl člen se svým souhlasem zvolen,
  5. hlásit do 30 dnů jednateli klubu všechny změny, majících vliv na členství v klubu,
  6. umožnit kontrolu vrhu - chovu,
  7. zdržet se činnosti, která by poškozovala zájmy nebo dobré jméno klubu nebo kynologie.

Článek 6
Orgány klubu

 1. Orgány klubu jsou:
  1. členská schůze,
  2. výbor klubu,
  3. kontrolní a kárná komise.

Článek 7
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Svolává ji výbor klubu jednou v roce k projednání zprávy o činnosti a hospodaření klubu a k zajištění klubových akcí. Program jednání členské schůze je uveden v písemné pozvánce na členskou schůzi, kterou výbor zašle všem členům klubu, postačující je zveřejnění v klubovém zpravodaji. O změně programu jednání členské schůze uvedené v pozvánce rozhodne členská schůze.
 2. Na konci volebního období volených orgánů klubu zařadí výbor na program jednání členské schůze nové volby orgánu klubu (volební členská schůze).
 3. Jestliže o to požádá nejméně 1/3 členů, nebo jestliže to schválí členská schůze, svolá výbor mimořádnou volební členskou schůzi, i když volební období orgánu klubu ještě neskončilo.
 4. Výhradní pravomoci členské schůze:
  1. projednávat a schválit zprávu o činnosti,
  2. projednat a schválit plán hospodaření na příslušný rok a závěrečnou zprávu o hospodaření klubu za uplynulé období,
  3. schválit doplnění volených orgánů klubu členem vybraným výborem,
  4. schvalovat podmínky chovnosti,
  5. schvalovat výši členského příspěvku a zápisného,
  6. změnit stanovy klubu.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná v počtu přítomných členů, kteří se dostavili na zahájeni jednání. Usnáší se prostou většinou hlasů přítomných členů.
 6. Z jednání se pořídí zápis, který se po vyhotovení zveřejní na klubových internetových stránkách a následně v klubovém zpravodaji.

Článek 8
Výbor klubu

 1. Výbor klubu je řídícím orgánem klubu, který řídí činnost klubu a odpovídá členské schůzi za naplňování stanov klubu a řádné hospodaření klubu.
 2. Výbor klubu tvoří předseda, místopředseda, poradce chovu, jednatel, ekonom, výcvikář a jiní členskou schůzí určení funkcionáři. Členství ve výboru končí také odvoláním členskou schůzí.
 3. Výbor klubu volí členská schůze na období 5 let. Zvolením jednotlivých funkcionářů klubu a členů výboru.
 4. Po zvolení na členské schůzi řídí členové volební komise volbu předsedy klubu. Po zvolení předsedy klubu již volbu místopředsedy, jednatele, ekonoma, výcvikáře a ostatních členů výboru řídí již předseda klubu.
 5. Členství ve výboru končí zvolením nového výboru, zánikem členstvím v klubu nebo doručením písemného odstoupení člena z funkce předsedovi klubu.
 6. Do působnosti výboru patří:
  1. uskutečňovat cíle a poslání klubu podle článku 2 stanov,
  2. stanovit náplň činnosti funkcionářů klubu,
  3. navrhovat podmínky chovnosti a schvalovat případné výjimky,
  4. stanovit výši poplatků za služby poskytované klubem nebo za účast na klubových akcí,
  5. svolávat členské schůze, volební členské schůze a mimořádné volební členské schůze klubu a zabezpečit jejich konání,
  6. pověřit člena výkonem funkce v orgánu klubu jako náhradu za zvoleného člena, kterému i členství v klubu skončilo,navrhovat a schvalovat čekatele na rozhodčí pro posuzování exterieru, popřípadě rozšíření aprobace,
  7. vytvářet si pracovní a poradní rady a komise,
  8. plánovat činnost a připravit rozpočet na roční období,
  9. zabezpečovat vydání klubového zpravodaje,
  10. určit datum splatnosti členského příspěvku.
 7. Schůzi výboru svolává předseda nebo místopředseda. Výbor se usnáší prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda. Výbor je usnášení schopný je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru.
 8. Za svou činnost odpovídá výbor klubu členské schůzi.
 9. Z jednání se pořídí zápis, který se po vyhotovení zveřejní v klubovém zpravodaji.

Článek 9
Kontrolní a kárná komise

 1. Je kontrolním orgánem klubu.
 2. Volební členská schůze volí 3 členy kontrolní a kárné komise na dobu 5 let. Bezodkladně po svém zvolení si ze svého středu zvolí předsedu komise, který řídí její činnost. Členství v komisi končí obdobně jako členství ve výboru klubu.
 3. Kontrolní a kárná komise plní úkoly uložené členskou schůzí, kontroluje hospodaření klubu, činnost výboru a jeho pracovních a poradních orgánů, řeší stížnosti a provádí kárné opatření.
 4. Podává zprávu o své činnosti členské schůzi.

Článek 10
Hospodaření klubu

 1. Klub hospodaří (pověřený ekonom) podle předem schváleného rozpočtu.
 2. Pro potřeby klubu je zřízen u peněžního ústavu běžný účet.
 3. Účetní evidence je vedena podle obecně platných zásad.
 4. Zdrojem příjmů klubu jsou příspěvky od členů, dary, dotace, poplatky za služby klubu a jiné příjmy z provozu klubu.
 5. Výkon funkcí v klubu je čestný. Funkcionáři klubu mají právo pouze na náhradu prokázaných výdajů souvisejících s výkonem funkce.

Článek 11
Seznam členů

 1. Klub vede seznam osob, které požádaly o členství v klubu a osob, které uzavřely s klubem smlouvu o poskytování služeb pro chovatele. V seznamu se vedou osobní údaje poskytnuté osobou v přihlášce a jejich změny, údaje související s přijetím za člena a ukončením jeho členství, údaje poskytnuté chovatelem nečlenem v návrhu smlouvy s klubem a údaje související s ukončením této smlouvy. Seznam vede a údaje v něm spravuje jednatel klubu. Seznam je neveřejný.

Článek 12
Platnost stanov

 1. Tyto stanovy Klubu německého křepeláka z.s. byly schváleny členskou schůzí v obci Velenovy, okres Klatovy dne 4. 6. 2016.
 2. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.